hurtownia kluczy game cd-keys ( beta version 2.01 since 05.03.15)

afan.pl - hurtownia cd-keys - gry i programy - dystrybucja elektroniczna i cyfrowa - klucze do gier - Regulamin

Regulamin

Regulamin
Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady dostępu oraz użycia strony internetowej www.afan.pl. Rejestracja w serwisie jest równoznaczna z akceptacją warunków Regulaminu i Polityki Prywatności oraz zawarciem umowy z usługobiorcami (zwanymi dalej „Użytkownikami”) a firmą PLAY Sp z o.o. reprezentującą afan.pl.
I. Opis usługi
1. Serwis jest prowadzony przez afan.pl PLAY Sp z o.o. z siedzibą 05-152 Cząstków Mazowiecki ul. Firmowa 6a, NIP: 525-22-53-507, Regon: 015279111
2. Za pośrednictwem serwisu Użytkownik może nabywać oferowane w nim produkty w formie plików do pobrania na elektroniczny nośnik informacji i korzystać z nich zgodnie z Licencją Użytkownika.
II. Zawarcie Umowy
1. Zawarcie umowy, na podstawie której następuje świadczenie usług oferowanych przez Play Sp z o.o. następuje poprzez prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego. Jednocześnie utworzone zostaje konto Użytkownika w serwisie. Konto umożliwia Użytkownikowi dokonywanie zakupów, wpłat oraz pobieranie zakupionych produktów.
2. Wypełniając formularz rejestracyjny Użytkownik oświadcza, że podane w nim dane są prawdziwe oraz, że zapoznał się z niniejszym regulaminem, akceptuje wszystkie postanowienia niniejszego regulaminu i zgadza się na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie podanych w formularzu danych przez Play Sp z o.o. w celach administracyjnych, statystycznych i marketingowych zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych. W przypadku podania danych osobowych (np. w celu rozliczenia się z tytułu świadczenia danej usługi), Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystanie tych danych w celu reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Play Sp z o.o. , zgodnie z przepisami o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
3. Zakładając konto w serwisie, Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie niezamówionych informacji handlowych, wysyłanych przez afan.pl w imieniu swoim lub na zlecenie innych podmiotów, na adres elektroniczny podany przez użytkownika przy rejestracji do serwisu. Zgoda ta może być odwołana w każdym czasie i dotyczy wyłącznie użytkowników którzy zaznaczyli takową chęć subskrypcji.
4. Użytkownik uzyskuje dostęp do swojego konta po wprowadzeniu w formularzu logowania poprawnego loginu oraz hasła, które Użytkownik ustala we własnym zakresie podczas rejestracji w serwisie. Login do systemu to konto email użytkownika. W razie utracenia hasła istnieje możliwość odzyskania go za pomocą formularza odzyskiwania hasła. Użytkownik otrzyma przypomnienie pocztą elektroniczną na adres, który został zdefiniowany podczas rejestracji w serwisie.
5. Użytkownik zobowiązuje się utrzymać w tajemnicy hasło, o którym mowa w pkt. II.4.
III. Zakupy
1. Zamówienia są przyjmowane przez stronę www.afan.pl. Po złożeniu zamówienia użytkownik dostaje wiadomość e-mailem, na podany przez niego adres, informującą o przyjęciu zamówienia do realizacji co oznacza, że zamówienie zostało złożone prawidłowo.
2. Zamówienie realizowane jest po otrzymaniu przez Play Sp z o.o. informacji o pozytywnej realizacji przez Użytkownika transakcji w systemie dotpay, paypal lub SMS.
IV. Odpowiedzialność
1. afan.pl zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia serwisu w celu naprawy, rozbudowy, modyfikacji lub konserwacji sprzętu lub też oprogramowania.
2. afan.pl nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie świadczeń, jeżeli jest to spowodowane przez osoby trzecie (w szczególności operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych i energii elektrycznej) i nie jest wynikłe z winy afan.pl .
4. afan.pl nie ponosi odpowiedzialności za utratę przez Użytkownika lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie (niezależnie od sposobu wejścia w posiadanie) loginu (identyfikatora) Użytkownika lub hasła umożliwiającego Użytkownikowi korzystanie z serwisu oraz z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami Użytkownika, w szczególności korzystania przez niego z serwisu w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami lub Regulaminem oraz szkód wynikających z podania niepełnych lub nieprawdziwych danych.
V. Zamówione produkty
1. Użytkownik może użytkować produkty tylko zgodnie z Licencją Użytkownika.
2. Wszelkie produkty udostępniane za pośrednictwem serwisu podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
3. Użytkownik zobowiązany jest dbać o to, aby żadne inne nieupoważnione osoby nie miały do niego dostępu w ten sposób, aby mogły go powielać, dystrybuować albo w inny sposób niezgodny z zakresem udzielonych praw go wykorzystywać. Po uzyskania informacji o takiej sytuacji, Play Sp z o.o. może kierować roszczenia z tego tytułu względem znanego mu Użytkownika, z tytułu łamania praw do danej kopii produktu.
4. Play Sp z o.o. informuje, że wszystkie produkty dostępne w serwisie mają wprowadzony system zabezpieczeń przed nielegalnym korzystaniem z zamawianych produktów.
5. Każdy produkt sprzedawany za pośrednictwem Serwisu oznaczany jest w sposób indywidualizujący daną kopię produktu, poprzez umieszczenie w jego pliku, danych identyfikujących Użytkownika, będącego nabywcą takiego produktu i dostarczany lub udostępniany zamawiającemu Użytkownikowi wyłącznie z takim oznaczeniem. Tym samym każdy Użytkownik nabywający produkt lub produkty w Serwisie wyraża zgodę na takie oznaczenie i zobowiązuje się nie podejmować żadnych działań w celu zmiany lub pozbawienia danego produktu tego oznaczenia. Oznaczenie służy identyfikacji Użytkownika i samej transakcji przez Administratora.
VI. Rozwiązanie umowy
1. W odniesieniu do informacji elektronicznych, których pobieranie Użytkownik rozpoczął przed upływem dziesięciu dni od zawarcia Umowy , bądź dla których Użytkownikowi udostępniono klucz do produktu ( np gry lub programu ) - stosownie do postanowień §3 ust 5 Regulaminu, wyłączone jest prawo Użytkownika do odstąpienia od umowy na podstawie art. 10 ust. 3 pkt 5 Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny – Dz.U. z 2000 r., nr 22 poz. 271 z późn. zm) [„Ustawa”] 2. W przypadkach innych niż określone w ust 1 powyżej, w terminie 10 dni od dnia zawarcia umowy Użytkownik może odstąpić od umowy poprzez złożenie oświadczenia pisemnego przesłanego na adres Spółki bądź mailowego na adres kontakt@afan.pl. 3. W razie odstąpienia od umowy, niezwłocznie i nie później niż w terminie 14 dni, Użytkownikowi zwrócona zostanie uiszczona cena. Zwrot nastąpi poprzez system płatności, z którego Użytkownik realizował zamówienie. 4. Prawo odstąpienia nie przysługuje Użytkownikowi w przypadkach określonych w art. 10 ust 3 Ustawy określonej w ust 1 powyżej, tj. w zakresie: - świadczenia usług rozpoczętych, za zgodą Klienta, przed upływem terminu odstąpienia od umowy (dotyczy przypadków świadczenia usług, a nie sprzedaży towarów) - nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez Klienta ich oryginalnego opakowania, - umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym, - świadczeń o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, - świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu, - dostarczania prasy, - sług w zakresie gier hazardowych. 5. Rozwiązanie umowy, o której mowa w pkt. II przez Użytkownika może nastąpić poprzez złożenie oświadczenia wysłanego na adres korespondencyjny Play Sp z o.o. lub e-mail kontakt@afan.pl i wyrazić żądanie zaprzestania przetwarzania podanych w formularzu danych, których przetwarzanie jest niezbędne ze względu na sposób funkcjonowania systemu teleinformatycznego umożliwiającego świadczenie usług opisanych w niniejszym Regulaminie.
6. Rozwiązanie umowy przez Play Sp z o.o. nastąpi jeżeli Użytkownik: wykorzystuje konto w sposób sprzeczny z Regulaminem, używa lub usiłuje używać serwisu www.afan.pl niezgodnie z jego przeznaczeniem, włamuje się lub usiłuje się włamać na serwery serwisu www.afan.pl.
7. W przypadku, gdyby Użytkownik podjął działania, które nie są sprzeczne z niniejszym Regulaminem, ale zostaną przez PLAY Sp z o.o. uznane za niepożądane, Play Sp z o.o. zawiadomi o tym fakcie Użytkownika i wezwie go do natychmiastowego zaprzestania podejmowania tych działań. Jeżeli Użytkownik nie zastosuje się niezwłocznie do wezwania, umowa zostanie rozwiązana, przy czym uważać się będzie, że nastąpiło to z przyczyny leżącej po stronie Użytkownika.
VII. Skutki rozwiązania umowy
1. Rozwiązanie umowy spowoduje likwidację konta.
VIII. Reklamacje
1. Użytkownik może kierować reklamacje w sprawach związanych ze świadczeniem usług, o których mowa w powyższym regulaminie drogą elektroniczną lub pocztą na adres: kontakt@afan.pl.
2. Play Sp z o.o. rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji.
X. Ceny
1. Wszystkie ceny w Serwisie są cenami brutto ( zawierają 23% VAT).
XI. Przepisy końcowe
1. Play Sp z o.o. zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich udostępnienia na stronie internetowej.
2. PLAY Sp z o.o. afan.pl udostępnia Regulamin na swojej stronie internetowej pod adresem www.afan.pl.
3. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia zamówienia przez Użytkownika.

powrót